ส่วนบริหารงานวิจัยได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   ส่วนบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และประเด็นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร" Human Research Protection and Essential Issues in Herbal Product Development จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมทั้งหมด 217 ท่าน

 

 

| writer Olan Wanchai |