บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบ2) ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการ ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

    ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564

   ภายใต้แผนงาน : การพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL)      

   โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ


   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพค. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ ในรูปแบบของไฟล์ word ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. แบบฟอร์มจดหมายการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
4. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

   

 |   |  374 ครั้ง