มาตรฐานการวิจัยการใช้ทรัพยากรพันธุ์พืช

พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หมายถึง พันธุ์พืชที่กำเนิดภายในประเทศ หรือมีอยู่ในประเทศซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ให้หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชป่า

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายถึง พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้

พันธุ์พืชป่า หมายถึง พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติ ยังมิได้นำมาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

ส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธุ์พืช จำเป็นต้องยื่นขอจดแจ้งตามมาตรา ม.52 และ ม.53 ได้แก่ 
ลำต้น ใบ ดอก ผล หน่อ ราก หัว ฯลฯ 
สารสกัดจากพันธุ์พืช