บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 (มฟล.ส่งภายใน 25มิ.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรองเรียบร้อยแล้ว 
บพค. กำหนดให้นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรอง (Letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน

อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สนใจโปรดดำเนินการ ดังนี้
    1. (กรณีเป็นผู้ร่วมวิจัยกับสถาบันอื่น) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามฟอร์มของแผนงานที่ขอทุน มายังส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อทำหนังสือรับรอง (Letter of support) โดยจะส่งฉบับลงนามเรียบร้อยแล้วให้แก่ผู้ขอทุน เพื่อใช้แนบไฟล์ในระบบ NRIIS 
    2. หัวหน้าโครงการกรอกข้อมูลการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ผ่านระบบ NRIIS และยืนยันส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 
    3. หัวหน้าโครงการต้องแจ้งการส่งขอทุนมายังส่วนบริหารงานวิจัย เมื่อยืนยันการส่งเรียบร้อยแล้ว มาที่ research@mfu.ac.th ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย" ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนดเวลา จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์
 
1. โจทย์วิจัย STEM & Coding Talent System | การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล [ภายใต้แผนงาน N44 (S4P21)]
รายละเอียดทุนและแบบฟอร์ม  >>  website pmu-hr_stem

2. โจทย์วิจัย Global League | ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต [ภายใต้แผนงาน N39(S3P19)]
รายละเอียดทุนและแบบฟอร์ม  >>  website pmu-hr_global