คำถามพบบ่อย

Show all answers
Hide all answers
 • ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจากโครงการวิจัย ต้องดำเนินการอย่างไร

  1. ผู้รับทุนจัดทำทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ 
  2. ผู้รับทุนจัดทำบันทึกข้อความแจ้งต่อส่วนบริการงานวิจัยเพื่อแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งคืนครุภัณฑ์นั้นให้แก่มหาวิทยาลัยเมื่อจบโครงการ

 • การจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีที่เงินที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอหรือจัดซื้อแล้วมีเงินเหลือจ่าย สามารถเบิกจ่าย หรือมีแนวทางการใช้จ่ายเงินอย่างไร

  - กรณีวงเงินไม่พอ และหัวหน้าโครงการพิจารณาแล้วว่าสามารถใช้งบประมาณหมวดอื่น ๆ เป็นงบในส่วนที่เบิกจ่ายให้นักวิจัยไปแล้วมาสมทบเพื่อจัดซื้อ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้วถึงจะสามารถจัดซื้อได้ 
  - กรณีเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
  - กรณีเงินเหลือหรือไม่จัดซื้อ ให้คืนเงินเข้ามหาวิทยาลัย หากมีความประสงค์นำเงินไปใช้ในการอื่น ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

 • การจัดซื้อพัสดุในโครงการวิจัย ต้องดำเนินการอย่างไร

  1. ครุภัณฑ์ที่มีมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทให้หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และตรวจรับครุภัณฑ์เอง
  2. ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาทให้ใช้วิธีตกลงราคา และให้มีคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และตรวจรับครุภัณฑ์ ชุดละ 3 คน
  3. การจัดหาวัสดุ และการได้มาซึ่งพัสดุอื่นใดนอกจากการจัดหาครุภัณฑ์ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดหาและตรวจรับวัสดุเองได้ โดยสิ่งของหรือบริการที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียวหรืองานเดียว ได้ดำเนินการจัดหาตามลักษณะนั้น ห้ามมิให้แยกการจัดหาออกเป็นรายการย่อย ๆ

 • การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ/นักศึกษาช่วยงาน ต้องดำเนินการจ้างผ่านมหาวิทยาลัยหรือไม่

  หัวหน้าโครงการ สามารถดำเนินการจัดจ้างได้เอง

 • กรณีหัวหน้าโครงการวิจัย จ่ายเงินรายการใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

  ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงิน(ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับรองแล้ว โดยให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงิน และให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นใบสำคัญคู่จ่าย

 • กรณีใบเสร็จรับเงินของร้านค้าย่อยที่ไม่มีใบกำกับภาษี จะใช้บิลเงินสดได้หรือไม่

  ใช้ได้ โดยร้านค้า/ผู้ขายจะใช้บิลเงินสดโดยพิมพ์ เขียน หรือ ประทับตรา ระบุชื่อ ที่อยู่ ร้านค้า หรือเป็นนามบัตรแนบมาด้วย หากบิลเงินสดมีรายการครบถ้วน ตาม ข้อ 2 (ใบเสร็จรับเงิน) ก็ถือว่าบิลเงินสดนั้นสมบูรณ์

 • ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

  ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย ในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
  2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
  3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
  4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
  5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

 • นักวิจัยจะต้องจัดส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยให้มหาวิทยาลัย หรือไม่

  กรณีนักวิจัยเลือกวิธีเบิกจ่ายทั่วไป

  สรุปรายการค่าใช้จ่ายให้ผู้รับทุนเก็บหลักฐานการใช้จ่ายต้นฉบับ (ตัวจริง)
  จัดส่งสำเนาหลักฐานให้ส่วนบริการงานวิจัยเพื่อตรวจสอบจำนวน 1 ชุด


  กรณีนักวิจัยเลือกวิธียืมเงินทดรองจ่าย

  สรุปรายการใช้จ่ายเงิน + ใบสำคัญคู่จ่าย (ต้นฉบับ) ให้ส่วนการเงินและบัญชี
  สำเนาเอกสารส่งให้ส่วนบริหารงานวิจัย 1 ชุด
  สำเนาเอกสารเก็บที่นักวิจัย 1 ชุด