การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่

  • บันทึกข้อความ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
  • แบบพิจารณา การขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (แบบ RPb)