ทุนวิจัยงบแผ่นดิน / ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

 • กรณี การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (รูปแบบใหม่)
  • บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบตีพิมพ์)
  • บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ส่งส่วนที่ 1)
  • บันทึกข้อความนำส่งผลงานตีพิมพ์ (ส่งส่วนที่ 2)
  • แบบฟอร์ม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (รูปแบบใหม่)
  • แบบฟอร์ม บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
  • แบบฟอร์ม รายงานการเงิน
  • สรุปผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • CD บรรจุไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PDF) และสรุปผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Ms-Word)
    

 • บันทึกข้อความ ขอขยายระยะเวลา
 • บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
 • แบบตรวจสอบภาระงานวิจัย (กรณี ลาศึกษาต่อ/ลาทำวิจัยระยะสั้น เกิน 45 วัน)
 • บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
 • บันทึกข้อความ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อพัสดุ
 • บันทึกข้อความ ขอส่งคืนครุภัณฑ์