การดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU ITA)

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

    ส่วนบริหารงานวิจัย ได้ตอบรับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment: MFU ITA) "มฟล ไม่รับสินบน ปลอดจากการทุจริตในการทำงาน" โดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้

 

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของส่วนบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ของส่วนบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

      - ขั้นตอนการให้บริการ

      - สถิติการให้บริการ 

      - แบบสำรวจความพึงพอใจ

      - ช่องทางการให้บริการ E-Service โดย ส่วนบริหารงานวิจัย ได้ให้บริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

          - แบบฟอร์มการขอรับบริการ 

          - คำถามที่พบบ่อย 

  กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม

         - ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันหารือในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย"

         ส่วนบริหารงานวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "การขอรับทุนวิจัยภายในและภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"

             - ส่วนบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรม “การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564” ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับทุน มฟล. ปี 2564

         - กิจกรรม รองอธิการบดีพบประชาคมวิจัย มฟล. "ทิศทางการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม"

 

 

| writer Olan Wanchai |