ข่าวทุนวิจัย

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 (มฟล.ส่งภายใน 25มิ.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ (ถึง 30 เม.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

บพข. ขยายเวลารับข้อเสนอการวิจัย ปี2567 รอบที่ 1 (ถึง 27เม.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย