ข่าวทุนวิจัย

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 (มฟล.ส่งภายใน 25มิ.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ (ถึง 30 เม.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย