ข่าวทุนวิจัย

วช. ร่วมกับ สป.อว. ประกาศทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program FY2024

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2566 แผนงาน IDEs

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย