ข่าวทุนวิจัย

โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยผ่านกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568 (Proposal Bank)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย