ข่าวทุนวิจัย

บพค. และ British Council ประกาศรับข้อเสนอโครงการ RESEARCH ENVIRONMENTS GRANTS 2023-2024

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program call for Applicant 2024

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยผ่านกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย