ข่าวทุนวิจัย

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

(ขยายเวลา) สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน" เปิดรับ Concept Proposal

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

วช. ร่วมกับ สป.อว. ประกาศทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program FY2024

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2566 แผนงาน IDEs

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย